مسئول دفتر

نام حوزه: اداره کل عمرانی

نام و نام خانوادگی: سیدجعفر بهاری سقالکساری

شرح وظایف: هماهنگی، مکاتبات، پیگیری، اطلاع رسانی، برنامه ریزی و بایگانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم:  ۳۳۴۴۰۵۶۱  داخلی: ۱۱۷۰

سوابق اجرایی: رئیس تدارکات، مسئول دفتر ریاست واحد، مسئول انتظامات، مسئول سلف سرویس واحد

سوابق پژوهشی:

۱- پایان نامه با عنوان بررسی زندگی سیاسی افشین و مازیار

۲- مقاله با عنوان سهم الارث زنان از نگاه فقهی، حقوقی و تاریخی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: اداره کل عمرانی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رضایی تاجانی

شرح وظایف: هماهنگی، مکاتبات، پیگیری، اطلاع رسانی، برنامه ریزی و بایگانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی- دانشجوی کارشناسی ارشد

اطلاعات تماستلفن مستقیم:  ۳۳۴۴۰۵۶۱  داخلی: ۱۱۷۰

سوابق اجرایی: ۱۲ سال انتظامات- ۴ سال مسئول انتظامات- دفتر معاون عمرانی - تدارکات