رئیس اداره تعمیر و نگهداری

نام حوزه: اداره کل عمرانی

نام و نام خانوادگی:حسین موسی زاده

شرح وظایف:

۱- نظارت بر انجام امور مربوط به تعمیرات و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات

۲- نگهداری و انجام تعمیرات و تغییرات مورد نیاز شبکه آب، برق، آسانسور و سایر تاسیسات و منصوبات واقع در ساختمان های دانشگاه

۳- انجام سایر امور محوله بر حسب ارجاع مقام مافوق

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

اطلاعات تماس: شماره داخلی:۱۱۲۶

سوابق اجرایی: ناظر مقیم در پروژه های در دست اجرای مجتمع آموزشی پل طالشان، ناظر پروژه دفتر مرکزی در پل طالشان، رئیس اداره نگهداری و تعمیرات در سه دوره و رئیس کارگاه سلف سرویس سایت پنجاه هکتاری و محوطه سازی آن، ناظر مقیم ساختمان در دست احداث پروژه های آموزشی و ورزشی پنجاه هکتاری و محوطه سازی آن.

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۵